THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023
December 2nd & 3rd, 2023

TEAMS

BINGO SHIMANAMI eNShare

  • Takahiro NAGAYAMA
  • Kirato INUBUSE
  • Takeru YAMAZAKI
  • Daisuke NAKATSUKASA
  • Tatsuya MOGOE
THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023