THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023
December 2nd & 3rd, 2023

TEAMS

Igname Shinano Yamagata

  • Itsuki KOIDE
  • Fumito MAKINO
  • Shun SATO
  • Ataru HIGO
  • Yukinori KITANO
THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023